Stáhni zde:

cz

en

Nechceš stahovat, ale chceš si přečíst zadání? Najdeš všechno zde!

Soutěžní podmínky 

OBSAH 

1. Zadavatel

1.1 Zadavatel

1.2 Porota

1.3 Sekretář a přezkušovatel soutěže

2. Specifikace soutěže

2.1 Druh soutěže

2.2 Způsob vyhlášení soutěže

2.3 Jazyk soutěže

2.4 Autorská práva soutěžících

3. Účel a poslání soutěže

4. Podmínky soutěže

4.1 Účastník soutěže

4.2 Podmínky účasti v soutěži

4.3 Podmínky odevzdání

4.4 Důsledky nesplnění podmínek účasti v soutěži

5. Soutěžní zadání

5.1 Soutěžní podklady

5.2 Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)

5.3 Soutěžní zadání

6. Ceny a odměny

6.1 Kritéria hodnocení

6.2 Odměny

7. Termíny a průběh soutěže

7.1 Odevzdání návrhu

7.2 Přezkoušení návrhů

7.3 Termíny soutěže

8. Ukončení soutěže

8. Rozhodnutí a oznámení výsledku soutěže

8.2 Proplacení odměny

 

 

1. Zadavatel

 

1.1 Zadavatel

LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Perucká 26, Praha 2 – 120 00 Vinohrady

IČO 01994832

firma@loxia.cz

+420 221 511 711

 

1.2 Porota

Ing. arch. Jana Mastíková

 

Cesta Jany Mastíkové do světa architektury začala studiem architektury a urbanismu v moravské metropoli. Předtím, než na VUT v Brně dosáhla titulu Inženýr architekt, odjela na roční odbornou stáž na polytechniku do španělské Valencie (ETSA UPV). Od roku 2009 prošla několika architektonickými ateliéry či stála sama na volné noze. Již zde se podílela a vedla projekty zejména bytových komplexů a domů. Před sedmi lety spojila svůj profesní život s pražským ateliérem LOXIA, kde se ujala role hlavní architektky a v roce 2022 se stala i jejím partnerem.

 

Ing. arch. Luboš Križan

 

Luboš Križan je absolventem oboru architektura a urbanismus na Fakultě stavební ČVUT. Svoji následnou praxi zahájil v projekční kanceláři zaměřenou na tvorbu územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů a územních studií. Od roku 2016 působí na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako garant území městských částí Praha 1 a Praha 2, pro která zastupuje hl. m. Prahu v územních řízeních a koordinuje urbanistický rozvoj a dílčí stavební záměry v jednotlivých lokalitách. V roce 2021 se za IPR Praha coby koordinátor a rovněž závislý člen poroty podílel na průběhu mezinárodního soutěžního workshopu Florenc 21.

 

Ing. arch. Václav Vondrášek

 

Zástupce starostky městské části Praha 2. Absolvent architektury na stavební fakultě ČVUT. Zabýval se mj. přípravou staveb v dopravní organizaci. Od roku 1991 pracoval na odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy, od r. 1993 zastával funkci ředitele. V letech 2002 až 2006 byl ředitelem přípravy staveb v profesní organizaci zabývající se výstavbou bytů. Je členem České společnosti pro stavební právo. Čtvrté volební období je místostarostou MČ Praha 2 mj. pro výstavbu a územní rozvoj. MČ zastupuje ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde MČ získala několik významných ocenění.

 

1.3 Sekretář a přezkušovatel soutěže

Bc. Matouš Fejfar

e-mail.: matous.fejfar@loxia.eu

 

2. Specifikace soutěže

 

2.1 Druh soutěže

- Studentská (soutěž je omezena pro studenty splňující 4.1 a 4.2 soutěžních podmínek)

- Otevřená(není omezen počet účastníků splňujících 4.1 a 4.2 soutěžních podmínek)

- Dvoufázová (jedno kolo podání a hodnocení návrhů, druhé kolo online pohovory)

- Ideová(výherní soutěžní návrh bude sloužit jako podklad pro budoucí diskuzi o rozvoji a účelu území)

 

2.2 Způsob vyhlášení soutěže

- Na internetových stránkách školy projektování, na stejné adrese také soutěžní podklady

- E-mailem adresovaným sekretariátům vysokých škol a fakult architektonického a stavebního zaměření v ČR s žádostí o zveřejnění a vyvěšení v těchto školách

- Dalšími marketingovými nástroji školy projektování

 

2.3 Jazyk soutěže

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce.

 

2.4 Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních prací si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní práce publikovat a mohou

jich opět využít v jiném případě. Autoři těchto prací udělují vyhlašovatelům souhlas užít jejich

autorská díla jak pro účely této soutěže, tak pro další případnou prezentaci. Užití autorského díla

pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné

svolení autorů.

3. Účel a poslání soutěže

Ideová objemová studie podél Peruckých kolejí – Welcome Gate.

Koleje mezi ulicemi Perucká a Bělehradská jsou ojedinělým místem se skrytým potenciálem na pražských Vinohradech. Jejich dva břehy jsou to poslední nebo naopak první, co zahlédnete po kilometr dlouhém tunelu z hlavního nádraží. Tento portál do srdce metropole by měl onu metropoli dostatečně reprezentovat. Místo vyhlíží odvážné, nekonvenční ale proveditelné řešení. Originální způsob přivítání do Prahy s ikonickou osobností. I když ve vlaku usnete, probudí Vás spolucestující s úžasem při průjezdu branou do hlavního města. Myslíme dopředu a ekologicky, v budoucnu sousedící pozemky čeká zastávka metra a tedy i frekventovanější využití území. Pěšky, autem, vlakem, metrem – plocha má nyní nesmírně důležitý úkol…

Vítat a loučit se.

Úkolem architektonické soutěže pro studenty je navrhnout ideovou objemovou studii podél obou stran kolejí na určených pozemcích. Je nutné myslet nadčasově a s předstihem, s vizí na rok 2100. Náplní těchto prostor by mělo být malometrážní bydlení pro studenty, městské byty a služební byty pro dráhy a nedaleké nádraží Vršovice, doplněná o komunitní prostory, polyfunkční parter, dedikovaný obchodům, službám a dalším. Tyto záměry jsou podpořeny současným územním plánem a jeho využitím ploch. Pro potřeby soutěže není nutné řešit konkrétní dispoziční návrhy půdorysů. S funkcemi prostoru je spíše potřebné počítat při celkové myšlence nad řešením hmot. Hlavní důraz zůstává na osobitosti oblasti, která značným způsobem ovlivní svého návštěvníka. I rychlý pohled z vlaku by měl pozorovateli imponovat.

Doporučení:

 • Neopomenout zejména pěší a cyklistické propojení severního a jižního břehu, aby fungovaly jako jeden celek (podchod, nadchod, lávka)

 • Zachovat provoz dráhy ve stávajícím rozsahu

 • Zohlednit majetkoprávní vztahy v území

 • Myslet na modrozelenou infrastrukturu, veřejné prostory, dostatečnost zeleně

 

4. Podmínky účasti

 

4.1 Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba či dvoučlenný tým, přičemž každý člen týmu musí splňovat všechny podmínky účasti soutěže. Účastník může být pouze student středních a vysokých škol s obory architektura a příbuzných oborů (stavebních i výtvarných), popř. absolventi maximálně 1 rok od úspěšného zakončení studia a zároveň nesmí být účastník starší než 26 let.

 

4.2 Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem nesmí být nikdo, kdo se přímo podílel na přípravě soutěže a nebo osoby jim blízké. Účastníkem soutěže nesmí být současní zaměstnanci a ; Účastník musí vypracovat všechny části soutěže. Účastník musí pro uznání soutěžního návrhu odevzdat všechny části včas. Každá vypracovaná část musí být podepsaná účastníkovým jménem.

 

4.3 Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži

Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži podepsaným čestným prohlášením, vzorem prohlášení je formulář P.5. A dále doložením studentského průkazu, indexu, ISICu či podobného dokumentu dokazující status studenta. V případě absolventů je třeba prokázat se diplomem.

 

4.4 Důsledky nesplnění podmínek účasti v soutěži

Pokud účastník nedoloží požadované dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v soutěži, vyhrazuje si zadavatel právo jeho soutěžní návrh vyloučit ze soutěže.


 

5. Soutěžní zadání

5.1 Soutěžní podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům  tyto podklady v digitální podobě v následujících formátech:

            P.0 Soutěžní zadání

            P.1 Geolokace, odkaz na 3D model

            P.2 Situace - ortofoto                                 

            P.3 Situace - katastrální mapa                  

            P.4 Fotografie a pohledy    

            P.5 Formulář čestného prohlášení

            P.6 Majetkoprávní vztahy   

5.2 Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek písemně prostřednictvím e-mailové komunikace sekretáře soutěže (Matouš Fejfar, matous.fejfar@loxia.eu) s předmětem „LOXIA ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ - DOTAZ“.

Dotazy lze pokládat během trvání soutěže.

Zadavatel si vyhrazuje dotaz bez identifikace tazatele zveřejnit na webových stránkách soutěže pro asistenci případným dalším tazatelům.

5.3 Soutěžní zadání

Výsledkem úlohy je 1x A1 Poster, který bude obsahovat:

 • Nadhledová vizualizace návrhu (libovolná forma, např. zákres do fotografie, zákres do 3D modelu, skica, fotografie fyzického model)

 • Situace návrhu vč. dopravní a pěší obsluhy - návrh v měřítku 1:2000

 • Schéma funkčního využití území

 • Stručná textová anotace návrhu

 • Další libovolný obsah (skici, axonometrie, schémata, půdorysy, řezy, pohledy, vizualizace)

 

6. Ceny

 

6.1 Kritéria hodnocení
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

 

a) kvalita urbanistického a architektonického řešení – inovace a originalita Welcome Gate

b) kvalita urbanistického a architektonického řešení – zasazení do okolí, orientace, logické vazby a komfort uživatelů

c) konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k funkčnosti a proveditelnosti návrhu

 

6.2 Ceny


1. cena:
Roční placená stáž v ateliéru LOXIA, a zdarma ubytování v centru Prahy po dobu trvání stáže (stáž pro oba výherce dvoučlenného týmu) v předpokládaném rozsahu 8 h denně pracovního týdne pokud se výherce nedomluví se zadavatelem jinak.

 

Stáž bude probíhat v ateliéru LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Perucká 26, Praha 2 – 120 00 Vinohrady

IČO 01994832

Nájemné v hodnotě 150 000,- je poskytováno ve vybaveném bytě 1+kk v bezprostřední blízkosti ateliéru Loxia na Vinohradech na adrese Perucká 2481/5, Praha 2 - 120 00 Vinohrady.

 

2.cena: 50 000,-

 

3.cena: 25 000,-

 

Zadavatel si vyhrazuje právo některou cenu neudělit.

 

7. Termíny a průběh soutěže

 

7.1 Odevzdání návrhu

Soutěžní návrh se odevzdává elektronicky prostřednictvím elektronického WeTransfer.com – link o nahraném soutěžním návrhu zašle soutěžící na skola.projektovani@loxia.cz
Finální podoba soutěžního návrhu musí být poster velikosti A1 ve formátu .pdf

Soutěžní návrh musí být odevzdán nejpozději do 31.7. 2022 do 24:00

 

7.2 Přezkoušení návrhů

Základní přezkoušení návrhů z pohledu splnění závazných požadavků provede přezkušovatel po ukončení lhůty pro podání návrhů. Po přezkoušení předloží porotě zprávu o přezkoušení.

 

7.3 Termíny soutěže

 • 1.2. 2022 Předběžné vyhlášení soutěže na internetových stránkách Školy projektování

 • 2.5. 2022 Vyhlášení soutěže

 • 31.7. 2022 do 24:00 Odevzdání soutěžních návrhů

 • 15.9. 2022 Vyhlášení výsledků 1. kola soutěže

 

8. Ukončení soutěže

 

8.1 Rozhodnutí a oznámení výsledku soutěže

Zadavatel vyhlásí vítěze soutěže, který prošel oběma koly dvoufázové soutěže. Vítěz bude vyhlášen prostřednictvím webových stránek soutěže a kontaktován s podrobnostmi e-mailovou komunikací.

Pokud zadavatel vyhlásí výjimečné ceny pro výjimečné soutěžní návrhy, zveřejní je rovněž na stránkách školy projektování soutěže.

 

8.2 Proplacení odměny

Zadavatel se zavazuje vítěze kontaktovat prostřednictvím účastníkem uvedené e-mailové adresy a dohodne se s ním o způsobu a termínu proplacení odměn.